Disclaimer en Privacyverklaring

Disclaimer en Privacyverklaring


Disclaimer


Alle betrokken partijen bij Hartje Wonen B.V. (hierna: Hartje Wonen) besteden een constante zorg aan de website. Ondanks dat kan Hartje Wonen niet instaan voor de juistheid of volledigheid daarvan. Alle afbeeldingen zijn bedoeld om een indruk te geven van het platform Hartje Wonen, evenals de teksten op deze website. Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kan Hartje Wonen dan ook geen aansprakelijkheid accepteren. Het is niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke goedkeuring van Hartje Wonen.


Privacyverklaring


 1. Introductie 


Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website hartjewonen.nl en alle gelieerde websites van Hartje Wonen B.V. en diens werkmaatschappijen. Hartje Wonen B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hartje Wonen respecteert de bezoekers van onze website en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van privacy.  1. Contactgegevens:


Postadres: Reintsweg 7, 7468 RT Enter

E-mailadres: info@hartjewonen.nl

Telefoonnummer: +31 (6) 41 771 476

KvK-nummer: 57891869


 1. Persoonsgegevens die wij verwerken


Hartje Wonen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Bedrijfsnaam;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen.


 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hartjewonen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Hartje Wonen verwerkt uw persoonsgegevens voor één of meer van de onderstaande doelen:


 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren;
 • Versturen van nieuwsbrieven;
 • In behandeling nemen van vragen en klachten;
 • Analyseren van uw bezoek- en surfgedrag over verschillende websites om daarmee de website voor u te optimaliseren, waardoor het aanbod van diensten kan worden afgestemd op uw behoefte.


De verwerking van de persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden heeft de volgende grondslagen:


 1. Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens omdat de betrokkene toegang heeft tot het platform Hartje Wonen als ‘gebruiker’.


 1. Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.


 1. Geautomatiseerde besluitvorming


Hartje Wonen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hartje Wonen) tussen zit.


 1. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Hartje Wonen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de looptijd van het (vastgoed)project. Dat wil zeggen totdat betrokkene geen toegang meer heeft tot het platform Hartje Wonen. Dat kan zijn doordat het project waardoor de betrokkene toegang heeft gekregen is verkocht, of doordat de opdrachtgever de toegang intrekt van betrokkene omdat betrokkene niet meer werkzaam is voor het opgevoerde project in het platform. 


 1. Delen van persoonsgegevens met derden


Hartje Wonen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Hartje Wonen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hartje Wonen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.


Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 


 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hartje Wonen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Hartjewonen.nl. 


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met de nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Hartje Wonen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 


 1. Wijzigingen


Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Raadpleeg onze website regelmatig zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 20 februari 2023.


 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Hartje Wonen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@Hartjewonen.nl